mkidn

Nazwa zadania:
Wyposażajmy i działajmy modernizacja sali komputerowej w Zespole Szkół Plastycznych
im. Władysława Hasiora w Koszalinie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego – przygotowanie dokumentacji"
Czytaj: www.mkidn.gov.pl i cea.art.pl

Zaloguj się

Związek Zawodowy NSZZ Solidarność

Napisał

 

 „Solidarność to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, niesione we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. I nigdy brzemię dźwigane przez człowieka samotnie, bez pomocy drugich. Nie może być walka silniejsza od solidarności”.
/św. Jan Paweł II/

 

 Jak przystąpić do związku?
Prawo obowiązujące w Polsce, mówi, że reprezentatywną organizacją pracowników do rozmów z pracodawcą jest związek zawodowy. Szerzej: statut NSZZ „Solidarność” dostępny na stronie internetowej.

Wystarczy, że wypełnisz deklarację członkowską i dostarczysz ją do  reprezentanta Związku. Uchwałą komisji  zostaniesz przyjęty do grona członków NSZZ „Solidarność”.

 

5 powodów, dla których warto jest wstąpić do związku zawodowego (zorganizować się  w związek zawodowy) i przyłączyć się do NSZZ Solidarność:
1.    Pomoc w razie problemów w pracy.
2.    Większa możliwość wynegocjowanie lepszych warunków pracy.
3.    Pomoc w razie dyskryminacji, przemocy, czy też niesprawiedliwego traktowania.
4.    Możliwość pomocy innym pracownikom.
5.    Możliwość skorzystania z porad ekspertów działających w związku, a także prawników.

Przewodniczącym NSZZ "Solidarność"  w Zespole Szkół Plastycznych w Koszalinie jest mgr Tadeusz Walczak.

 

 

 

 

Komunikat z posiedzenia Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, które odbyło się 30 stycznia 2017 roku w CPS Dialog w Warszawie.

EmailDrukujPDF

Zakończenie prac Zespołu przewiduję na koniec marca, w kwietniu dalsze konsultacje społeczne przedstawionych propozycji zmian prawa oświatowego, tak aby jak najszybciej zostały one skonkretyzowane w stosownych aktach prawnych i weszły w życie – takimi słowami minister edukacji narodowej Anna Zalewska rozpoczęła kolejne posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

Tematem przewodnim tego spotkania przedstawicieli związków zawodowych, samorządów terytorialnych i ministerstw był status zawodowy dyrektora szkoły, nauczycieli i innych pracowników oświaty wykonujących pracę bezpośrednio z dziećmi. Szczegółowa tematyka, nad którą dyskutowano, wskazując problemy i propozycje ich rozwiązań, znajduje się w załączniku.

Przedstawiciele Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wskazali m.in. na następujące kwestie, które należałoby rozstrzygnąć w pierwszej kolejności:

- określenie jednolitego pensum dydaktycznego dla tzw. nauczycieli specjalistów oraz umieszczenie ich w tabeli w art. 42 ustawy Karta Nauczyciela wraz z określeniem standardów ich zatrudnienia;

- określenie jednolitego pensum dydaktycznego dla tzw. nauczycieli wspomagających;

- usunięcie z systemu oświaty stanowiska asystenta nauczyciela, a jego zadania powierzyć nauczycielom;

- dokładne przeanalizowanie zasadności istnienia w systemie oświaty stanowiska terapeuty pedagogicznego, jeżeli docelowo w każdej szkole ma znajdować się pedagog, psycholog, logopeda czy doradca zawodowy. Nie ma uzasadnionej konieczności mnożenia stanowisk pedagogicznych, które mają służyć udzielaniu uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

- wprowadzenie w pełnym zakresie funkcjonowania ustawy Karta Nauczyciela we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych, których działalność oparta jest o środki publiczne;

- dobrą zmianą jest wprowadzenie obligatoryjności wyłaniania kandydatów na dyrektorów szkół w drodze konkursowej, ale należy podjąć działania, aby zasada ta obowiązywała również we wszystkich szkołach resortowych, a tak niestety nie jest – patrz szkoły resortowe w Ministerstwie Sprawiedliwości;

- należy zmienić skład komisji konkursowych powoływanych do wyłaniania kandydatów na dyrektorów szkół. Naszą propozycją jest układ: 3 przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 2 przedstawicieli organu prowadzącego i po 1 przedstawicielu pozostałych podmiotów uczestniczących w komisji, tj. nauczycieli, rodziców i związków zawodowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego;

- rozważenie wprowadzenia kadencyjności na stanowisku dyrektora szkoły;

- ograniczenie możliwości realizacji godzin ponadwymiarowych przez dyrektorów szkół przy stosowaniu zniżki pensum dydaktycznego. Stosować należy natomiast wysokie dodatki funkcyjne z tytułu zajmowanego stanowiska.

Zasygnalizowane zostały również inne tematy, jak np.: określanie kwalifikacji nauczycieli w kontekście przygotowywanego nowego rozporządzenia w tym zakresie; zniesienie ograniczeń w wysokości wynagrodzenia dla niektórej kategorii nauczycieli - np. kształcenia zawodowego; przywrócenia nauczycieli domów dziecka i innych pod ustawę Karta Nauczyciela.

KSOiW NSZZ „Solidarność” podczas spotkania reprezentowali: Henryk Ślusarski, Lesław Ordon i Zbigniew Świerczek

Opracował –

Zbigniew Świerczek

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

KSOiW

NSZZ "Solidarność"

 

U Julii Marciniak, uczennicy klasy drugiej naszego gimnazjum zdiagnozowano guza mózgu. Rodzina prosi wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc finansową z przeznaczeniem na leczenie Julki.

Można przekazać 1% podatku wpisując w zeznaniu podatkowym
nr KRS 0000241746
z dopiskiem Julia Marciniak. Można też przekazać kwotę pieniężną na konto o
nr 54 1020 2791 0000 7802 0207 2510
 również z dopiskiem dla Julii Marciniak.

julka mJulka jest zarejestrowana w fundacji Pokoloruj Świat w Koszalinie.

Galeria DYPLOMY 2015

Rysunek i malarstwo

Pracownia rzeźby

Pracownia ceramiki

Pracownia snycerstwa

Tkanina artystyczna

Pracownia fotografii

Reklama wizualna

Podstawy projektowania


Tagi: Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie, szkoła plastyczna, Koszalin, gimnazja w Koszalinie, plastyk, uczniowie plastyka, biennale, lp, ossp, zsp, Władysław Hasior, gimnazjum plastyczne, przegląd szkół plastycznych, liceum ogólnokształcące, gimnazjum, szkoły w Koszalinie, egzaminy do plastyka, liceum plastyczne w Koszalinie, konkursy plastyczne, matura, rysunek, malarstwo, rzeźba, ceramika, reklama wizualna, snycerstwo, tkanina artystyczna, fotografia, liternictwo, projektowanie, historia sztuki, plastyk koszalin, wyprzedarz prac, artysta plastyk, dyplomy, przeglad rysunku malarstwa rzeźby